bip

Współpraca międzynarodowa

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach to uczelnia o międzynarodowym charakterze, która kładzie nacisk na kształcenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Co roku około 100 studentów wyjeżdża w ramach Programu Erasmus+ na studia i praktyki zagraniczne do 60 partnerskich uczelni i instytucji. Najczęściej wybieranymi kierunkami wyjazdów są Hiszpania, Grecja, Słowacja, Niemcy, Czechy oraz Włochy. W ramach programów wymiany studenckiej nasi studenci mogą część nauki odbywać w USA.

Rozwój współpracy międzynarodowej to dla Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach jeden z najważniejszych priorytetów. Obejmuje on wiele płaszczyzn, które znakomicie wpisują się w ogłoszony przez MNiSW Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego. Od wielu lat nasza uczelnia skutecznie zwiększa swoją konkurencyjność na rynku międzynarodowym.

Rok 2018 to Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Realizując różnego rodzaju wydarzenia związane z mobilnością studentów i pracowników. Także polskie uczelnie przyczyniają się do osiągania celów stawianych przed Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Informacje nt. Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego znajdą Państwo na stronie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego : https://europa.eu/cultural-heritage/node/2_pl

 

STUDIA ZAGRANICZNE  |  PRAKTYKI ZAGRANICZNE |  ZAGRANICZNI GOŚCIE

 • Posiadamy bardzo ofertę programową w języku angielskim w ramach realizacji działań akcji KA 103 oraz KA 107 programu Erasmus+, co przyciąga rosnącą liczbę partnerów zagranicznych (w tym studentów i kadrę dydaktyczną),
 • nasze umowy o współpracy międzyuczelnianej i międzywydziałowej dotyczą ponad 70 partnerów z ponad 20 krajów świata w Europie, USA,
 • Oferujemy coroczne wyjazdy semestralne naszych studentów w celu realizacji części programu studiów u naszych partnerów zagranicznych ze wszystkich kierunków i specjalności.
 • Oferujemy naszym studentom ze wszystkich kierunków i specjalności praktyki zawodowe we wszystkich krajach UE jak również w USA i w Australii,
 • Uczelnia posiada Wydziały zagraniczne w Dublinie (Irlandia), Łuck (Ukraina), Presov (Słowacja) co podkreśla jej niezwykły i stale rozwijający się charakter międzynarodowy.
 • Co roku około 100 studentów (wyjeżdżających) i 20 studentów przyjeżdżających jak również 20 pracowników kadry dydaktycznej i administracyjnej (wyjeżdżających) oraz 10 pracowników kadry dydaktycznej i administracyjnej (przyjeżdżających) bierze udział w wymianie akademickiej w ramach programu Erasmus+ w mobilności z krajami programu oraz partnerskimi.
 • Uczelnia zrealizowała w ostatnich latach szereg mobilności wśród studentów i pracowników w ramach programów wymiany: Coser to Parnter, Visegrad Fund, Swiss Contribution, Join Study Program Welness jak również organizację letnich obozów studenckich.

Powyższe działania są wspierane lub realizowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Jego misją jest aktywna promocja Uczelni na arenie międzynarodowej, rozwój szans na wzbogacenie doświadczeń studentów, ustanawianie partnerstw oraz wspomaganie międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej.


PROGRAM ERASMUS+

Nieodłącznym elementem studiów w naszej Uczelni jest skorzystanie z programu wymiany zagranicznej. Każdy student, który ukończył I rok studiów, mówi w języku obcym i osiągnął dobre wyniki w nauce, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny. Uczelnia ma podpisane umowy z ponad 60 instytucjami i uczelniami w całej Europie. Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach realizuje program wymiany studentów i wykładowców w ramach umów bilateralnych z uczelniami. Jesteśmy również beneficjentem Programu Erasmus+, wspierającego inicjatywy mobilnościowe. Wyjazdy zarówno na studia jak i praktyki w ramach Programu Erasmus są dofinansowane.

Co daje praktyka zagraniczna?

 • Zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych
 • Pogłębienie znajomości języka obcego
 • Nowe znajomości i kontakty międzynarodowe,
 • Dostępność do europejskiego rynku pracy.Zagraniczni goście

Program Erasmus+ ułatwia także mobilność wykładowców, dzięki czemu co rok odwiedzają nas naukowcy z partnerskich uczelni zagranicznych, a nasi pracownicy mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami uczelni europejskich. Odwiedzają nas nie tylko naukowy, ale również przedstawiciele świata polityki i kultury, ambasadorzy. Dzięki Programowi Erasmus+ semestr lub dwa mogą spędzić u nas studenci z uczelni partnerskich. Co roku gościmy studentów z Serbii, Czarnogóry, Turcji, Słowacji czy Łotwy. Skontaktuj się z Koordynatorem Programu Erasmus+ i zapytaj o więcej.Biuro Współpracy Międzynarodowej

Koordynator Erasmus+

dr Marta Telus
m.telus@stans.edu.pl
international@stans.edu.pl
tel. 668 836 432

Aktualności i komunikaty