bip

Strefa kandydata
Co i gdzie studiować?


Rekrutacja krok po kroku

1. Zarejestruj się na stronie uczelni

Kliknij w Rekrutacja on-line i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut, ale nie jest obowiązkowa. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

Wypełnij informacje dokładnie, ale pamiętaj że rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • jedna aktualna fotografia (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej w kwotach ustalonych przez Kanclerza.

4. Złóż wymagane dokumenty

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach Filii Zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

5. Wpłać pierwsze czesne

Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie I raty opłaty za studia w kwocie określonej przez Kanclerza.

6. Opłaty

Absolwenci Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach są zwolnieni z opłaty wpisowej. Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Wysokość czesnego określona jest w załączniku do umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz w Zarządzeniu Kanclerza w sprawie wysokości i zasad regulacji czesnego dla kandydatów na studia. Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

7. Kwalifikacja na studia

Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów (do wyczerpania limitu na poszczególnych specjalnościach).


Rekrutacja na studia II stopnia

1. Kwalifikacja na studia następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia tożsame z kierunkiem studiów drugiego stopnia:

  • na kierunek EKONOMIA – absolwenci kierunku ekonomia lub pokrewnych,
  • na kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – absolwenci kierunku finanse i rachunkowość lub pokrewnych,
  • na kierunek PEDAGOGIKA – absolwenci kierunku pedagogika,
  • na kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe i pokrewnych.

2. Absolwenci innych kierunków przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, z tym że dla kandydatów na kierunek pedagogika wymagane jest przygotowanie pedagogiczne.

3. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (studia magisterskie) jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymaganych przez uczelnię:

  1. ankiety osobowej
  2. odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub poświadczonej przez uczelnię kserokopii ukończenia studiów wyższych,
  3. suplementu do dyplomu lub karty informacyjnej zawierającej wykaz przedmiotów (ilość godzin, formę zaliczenia oraz oceny) zaliczonych przez kandydata w ramach studiów I stopnia.
  4. świadectwa dojrzałości w oryginale lub jego odpisu, bądź duplikatu albo potwierdzonej przez Uczelnię kserokopii.
  5. aktualnej fotografii (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersji elektronicznej w rozdzielczości 300dpi.
  6. kserokopii dowodu osobistego,
  7. potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

4. Absolwenci Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach przyjmowani są w pierwszej kolejności. Absolwenci Uczelni o innych kierunkach studiów zobowiązani są do przedłożenia wraz z dokumentacją rekrutacyjną suplementu do dyplomu lub karty informacyjnej zawierającej wykaz przedmiotów (ilość godzin, forma zaliczenia oraz ocena) zaliczonych przez kandydata w ramach studiów I stopnia. Decyzję o przyjęciu na studia w takim przypadku może podjąć Dyrektor właściwego Instytutu, jeżeli efekty kształcenia ukończonego kierunku są podobne do efektów kształcenia dla kierunku studiów prowadzonych przez Uczelnię.

5. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia dla kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek studiów I stopnia jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego w postaci rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany indywidualnie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną


Do pobrania

Opłaty za studia w roku akademickim 2024/2025


Masz pytania? Dowiedz się więcej