bip

FAQ

Rejestracja

Czy mogę zarejestrować się na dwa kierunki studiów?

Kandydat  na studia ma prawo zarejestrować się przez Wirtualny Dziekanat na kilka kierunków studiów i różne formy studiów (stacjonarne/niestacjonarne).

Czy rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa?

Nie. Kandydat może złożyć komplet dokumentów w siedzibie wydziału bez konieczności rejestracji elektronicznej.

Jak zarejestrować się online?

Na stronie internetowej Uczelni, kliknij przycisk Rekrutacja online. W nowej zakładce przeglądarki otworzy się strona Wirtualnego Dziekanatu. Zarejestruj się klikając przycisk Rejestracja. Wpisz imię i nazwisko, pesel, e-mail oraz zaakceptuj warunki rejestracji. Następnie kliknij Rejestruj. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca dane do konta (login oraz hasło). Kliknij przycisk logowanie w oknie formularza rejestracyjnego oraz wpisz login i hasło. Wypełnij formularz danych osobowych dostępny w Kroku 1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na kolejnych ekranach. Po wypełnieniu danych przejdź do Kroku 2 – Moje kierunki. Użyj przycisku dodaj kierunek i wybierz kierunek, formę studiów oraz uzyskiwany tytuł (stopień licencjata lub magistra). Naciśnij przycisk szukaj. Naciśnij Zapisz przy kierunku na Wydziale, na którym chciałbyś studiować. Dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami. W przypadku pytań, skontaktuj się z Dziekanatem.

Czy mimo rejestracji elektronicznej muszę złożyć dokumenty w wersji papierowej?

Tak. Niezbędne jest również dostarczenie dokumentów w formie papierowej.

Kiedy mam złożyć dokumenty?

Termin składania dokumentów jest od 1 lipca do 30 września.

Czy dokumenty muszę złożyć osobiście?

Tak, dokumenty należy dostarczyć do siedziby Uczelni osobiście.

Nie zdałem matury z jednego przedmiotu, w sierpniu mam poprawkę. Czy mimo to mogę brać udział w rekrutacji?

W takim przypadku, można zadeklarować chęć studiowania na Uczelni oraz przynieść pozostałe dokumenty, jednakże do procesu rekrutacji kandydat zostanie dopuszczony dopiero w momencie dostarczenia świadectwa maturalnego.

Opłata rekrutacyjna

Jak dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Opłata rekrutacyjna powinna być dokonana w formie przelewu internetowego bądź na poczcie.

Czy muszę dokonać wpłaty z własnego rachunku bankowego?

Nie. Istotne jest aby w tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna.

Czy zmiana kierunku studiów wymaga wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej?

Nie, opłata rekrutacyjna jest jednorazowa.

Czy mam zachować dowód wpłaty?

Tak.

Do kiedy mam wnieść opłatę rekrutacyjną?

Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona  do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna zależy od wybranego kierunku studiów. Wysokość opłaty jest określona na stronie danego kierunku.

Zdjęcie

Ile muszę przynieść zdjęć, gdy zapisuję się na studia?

W przypadku rejestracji elektronicznej należy załączyć jedno zdjęcie w formacie JPG, zaś w przypadku osobistego dostarczenia papierów, należy przynieść 2 podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem zdjęcia do dziekanatu.

W jakim formacie muszą być zdjęcia w formularzu online?

Zdjęcie powinno być w formacie JPG o wymiarach 400×500 pikseli.

Jakiego rozmiaru mają być zdjęcia w formie tradycyjnej?

Zdjęcie w formie tradycyjnej powinno mieć rozmiar 30 mm x 42 mm.

Czy zdjęcie cyfrowe ma być takie samo jak w formie tradycyjnej?

Tak.

Inne

Czy na studia licencjackie trzeba zdawać konkretne przedmioty na maturze?

Nie, warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie) jest zdana matura. Nie ma znaczenia jakie maturzysta zdawał przedmioty.

Co mam zrobić, jeśli nie mam jeszcze dyplomu, a chcę przystąpić do rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie)?

W dziekanacie można uzyskać zaświadczenie o obronie i na tej podstawie można złożyć dokumenty.

Informacje o wysokości opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne są określone w zarządzeniu Rektora: tutaj…

Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

Zajęcia zaczynają się zgodnie z zapisami organizacji roku akademickiego, gdzie zamieszczony jest również harmonogram zjazdów dla poszczególnych kierunków studiów. Jeśli wydziały rozpoczynają zajęcia w innych terminach niż wynika to z organizacji roku akademickiego, powinny o tym powiadomić kandydatów. Najczęściej odbywa się to poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej danego wydziału. Terminy i plany zjazdów będą podawane również w Wirtualnym Dziekanacie.

Gdzie i kiedy zostaną zamieszczone plany zajęć?

Jeśli wydziały rozpoczynają zajęcia w innych terminach niż wynika to z organizacji roku akademickiego, powinny o tym powiadomić kandydatów. Najczęściej odbywa się to poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej danego wydziału lub w Wirtualnym Dziekanacie. Plany zajęć zostają zamieszczone do połowy października.

Ile wynosi wpisowe na studia?

StSW nie pobiera wpisowego od kandydatów studia. Jedyną opłatą jaką ponosi kandydat jest opłata rekrutacyjna. Po przyjęciu kandydata na studia, dodatkowymi opłatami są:
– opłata za legitymację,
– indeks,
– czesne za studia stacjonarne i niestacjonarne,
– opłata za dyplom.

Czy obecność na inauguracji jest obowiązkowa?

Nie, niemniej jednak dla nowo przyjętych studentów chcących wstąpić w brać studencką Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach mile widziane jest uczestnictwo w Inauguracji roku akademickiego.

Czy uczelnia gwarantuje stypendia dla studentów?

Tak.  Student może ubiegać się o stypendium socjalne, Rektora za dobre wyniki w nauce, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Do kiedy mogę złożyć wniosek o stypendium i gdzie go znajdę?

Termin składnia wniosków upływa 15-ego każdego miesiąca. Więcej informacji odnośnie stypendiów można znaleźć w STREFIE STUDENTA.

Czy jeśli wniosę roczną opłatę jednorazowo, otrzymam zniżkę?

Tak, zniżka wynosi 5%.

Kiedy mogę ubiegać się o urlop dziekański?

Warunkiem uzyskania urlopu dziekańskiego jest ukończenie I roku studiów.