1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Dla kandydata

Informacje dla kandydatów.

Czytaj więcej »

Dla studenta

Informacje dla studentów.

Czytaj więcej »

Dla wykładowcy

Informacje dla prowadzących.

Czytaj więcej »

Biuro Karier

Absolwenci, pracodawcy.

Czytaj więcej »

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH (dawniej WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH) została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej DSW-3-0145-33/Eko/2001 z dnia 18.01.2001 r. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej pod nr 199 i posiada osobowość prawną. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach prowadzi zarówno 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie), 3,5 letnie studia inżynierskie oraz studia II-go stopnia (magisterskie). Wszystkie poziomy studiów prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) oraz niestacjonarnym (zaoczne).

OFERTA EDUKACYJNA
STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W KIELCACH
NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim/z terapią pedagogiczną

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim/z terapią pedagogiczną
 • Logopedia
 • Resocjalizacja/Resocjalizacja z pracą sądową
 • Doradztwo zawodowe z coachingiem karier
 • Asystent rodziny  NOWOŚĆ !  

PEDAGOGIKA SPECJALNA   NOWOŚĆ !

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • Logopedia
 • Resocjalizacja/Resocjalizacja z pracą sądową
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka / Wychowanie przedszkolne
 • Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika)/ Edukacja wczesnoszkolna

PSYCHOLOGIA  NOWOŚĆ !

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • Psychologia edukacji
 • Wspieranie w rozwoju
 • Psychologia kryminalistyczna

KULTUROZNAWSTWO  NOWOŚĆ !

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • Kultura i wizerunek regionu
 • Reklama i public relations  

FILOLOGIA NOWOŚĆ !

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • Filologia rosyjska. Specjalność biznesowa i translatorska
 • Filologia hiszpańska. Język hiszpański w biznesie i turystyce

EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • hotelarstwo i turystyka
 • ekonomika jednostek samorządu terytorialnego
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • ekonomika i finanse przedsiębiorstw
 • ekonomika transportu i spedycji
 • analityk rynku

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

 • hotelarstwo i turystyka
 • ekonomika jednostek samorządu terytorialnego
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • ekonomika i finanse przedsiębiorstw
 • gospodarka i obrót nieruchomościami
 • gospodarka i planowanie przestrzenne
 • analityka gospodarcza

PRAWO GOSPODARCZE NOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) **

** możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia (magisterskich)
     na Uniwersytecie Opolskim

 • prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego
 • prawo finansowe i podatkowe
 • prawo gospodarcze i handlowe

ZARZĄDZANIE* NOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • zarządzanie organizacjami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • marketing i Public Relations

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • gospodarka i obrót nieruchomościami
 • gospodarka i planowanie przestrzenne

ZDROWIE PUBLICZNE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • SPA & Wellnes z kosmetologią
 • Masaż leczniczy w rehabilitacji

* - Uruchomienie kierunku nastąpi po uzyskaniu zgody MNiSW.

Szczegóły oferty edukacyjnej Wydziału Ekonomicznego w Kielcach
Szczegóły oferty edukacyjnej Wydziału Pedagogicznego w Kielcach
Szczegóły oferty edukacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Kielcach
Szczegóły oferty edukacyjnej Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach
Szczegóły oferty edukacyjnej Wydziału Zamiejscowego w Bochni

Studia I-go stopnia kończą się egzaminem dyplomowym. Studenci mogą otrzymać stypendium socjalne i naukowe oraz stypendium z tytułu niepełnosprawności. W Uczelni działa samorząd studencki oraz liczne koła naukowe, gdzie studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania badawcze. Uczelnia prowadzi także kształcenie w wydziałach zamiejscowych w Myślenicach, Krośnie oraz w Bochni.

Z a p r a s z a m y  d o  s t u d i o w a n i a  w  n a s z e j  U c z e l n i

 

 

 

 

 

 

               kliknij...

Skąd uzyskałeś informację o Uczelni?